Previous slide
Next slide

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – intézményvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde
intézményvezető

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása az Nkt., a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, az alapító okirat, valamint a nevelési-oktatási intézmény működését meghatározó dokumentumoknak megfelelően. A költségvetési szerv vezetőjének feladatai a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok előírásai szerint. Vezetői és munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett. Az intézmény képviselete. A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Együttműködés a fenntartóval.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csörötnek

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezés határozatlan időre, teljes munkaidőre szól. A magasabb vezetői megbízás időtartama 2023.08.31. – 2028.08.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Zsolt polgármester nyújt, a 20/356-2823 -as telefonszámon.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet Csörötnek Község Önkormányzata (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) részére benyújtani.

A pályázat részeként benyújtandó további dokumentum: a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálás során zárt ülés tartását kéri-e.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelés.
 • A próbaidő 3 hónap, kivéve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1)-(2) bekezdés szerinti eseteket.
 • A 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c)-(2d) bekezdésben foglaltak teljesülése.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, és dönt az intézményvezető megbízásáról. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Csörötnek Község Önkormányzata honlapja és hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.31.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.01.