Previous slide
Next slide

Hirdetmény

a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Csörötnek Község Önkormányzata fenntartásában lévő Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde intézményben az óvodai beiratkozás rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

1. Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024.09.01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az általa szabadon megválasztott óvodába a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelente­se). Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.[1] Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvodai felvételről az óvoda a szülőt, törvényes képviselőt írásban értesíti.

A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön, egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai ellátást.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. A szülő, törvényes képviselő köteles diabétesszel élő, valamint a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről az óvodát a beiratkozással egyidejűleg, vagy a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztatni, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv[2] felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá Magyarországon, ha

a)  menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozik és huzamos tartózkodási jogosultsággal, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel az előzőekben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

2. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye

 • 2024.04.29. (hétfő) 8.00-12.00 óra között
 • 2024.04.30. (kedd) 8.00-12.00 óra között

Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde
9962 Csörötnek, Vasúti út 16.

3. A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok

 • óvodai felvétel iránti kérelem;
 • a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a TAJ kártya;
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény;
 • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványok;
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya).

4. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértéstkövet el.

5. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák és azok elérhetősége

A Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása feladata keretében

 • beszédfogyatékos,
 • egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő,
 • mozgásszervi fogyatékos

gyermekek óvodai nevelését biztosítja.

6. Az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodák és azok elérhetősége

A Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde nemzetiségi nevelést nem folytat.

7. Az óvoda felvételi körzete

Az óvodai felvételi körzete Csörötnek község teljes közigazgatási területe.

8. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

A beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024. május 30.

9. A jogorvoslati eljárás szabályai

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a szülővel.

Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

10. A nevelési év

Az óvodai nevelési év 2024.09.01-től 2025.08.31-ig tart.

Óvodánk egész évben folyamatosan működik. Nyári zárva tartásunk időtartamáról a fenntartó dönt. Ennek időpontjáról a szülőket értesítjük.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény.

Csörötnek, 2024. március 25.

                                                                                                   Kocsis Zsolt

                                                                                                   polgármester


[1] Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

[2] A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. §-a alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala; Csörötnek község esetében a Szentgotthárdi Járási Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.).